21 กุมภาพันธ์ 2022

THAILAND TOP SME AWARDS 2021

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.64 BIS ได้รับรางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2021 ประเภท “ รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปี ”

จาก ท่านฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย (องคมนตรี) จัดโดยนิตยสาร BUSINESS+ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) และพันธมิตรฯ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย