บริษัท โปร เทส คิท จำกัด จัดอบรม หัวข้อ “การพัฒนาต่อยอดห้องปฏิบัติการ เพื่อยกระดับมาตรฐานสู่ระดับสากล

บริษัท โปร เทส คิท จำกัด จัดอบรม หัวข้อ “การพัฒนาต่อยอดห้องปฏิบัติการ เพื่อยกระดับมาตรฐานสู่ระดับสากล

บริษัท โปร เทส คิท จำกัด จัดอบรม หัวข้อ “การพัฒนาต่อยอดห้องปฏิบัติการ เพื่อยกระดับมาตรฐานสู่ระดับสากล ในวันที่ 16-17 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรม บาลีฮาย เบย์ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี” ให้กับลูกค้า ดังนี้ 1.บริษัท เอก-หฤษฎ์ จำกัด2.บริษัท ฟาร์เมช จำกัด3.บริษัท...
บริษัท โปร เทส คิท จำกัด เข้าร่วมงาน ISERPD 2023

บริษัท โปร เทส คิท จำกัด เข้าร่วมงาน ISERPD 2023

บริษัท โปร เทส คิท จำกัด เข้าร่วมงาน ISERPD 2023The 8th International Symposium on Emerging and Re-emerging Pig Diseases – ISERPD 2023 Bangkok, Thailandการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำในสุกร ครั้งที่ 8โดยสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย...
บริษัท โปร เทส คิท จำกัด จัดอบรม หัวข้อ “เทคนิคการตรวจสุขภาพสัตว์ และสารพิษเชื้อรา โดยเทคนิค Elisa

บริษัท โปร เทส คิท จำกัด จัดอบรม หัวข้อ “เทคนิคการตรวจสุขภาพสัตว์ และสารพิษเชื้อรา โดยเทคนิค Elisa

ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 ณ บริษัท ไทยรุ่งกิจการ จำกัด” ให้กับลูกค้า บริษัท ไทยรุ่งกิจการ...
บริษัท โปร เทส คิท จำกัด จัดอบรม หัวข้อ “การตรวจวินิจฉัยโรค ASF ด้วยวิธี PCR สำหรับทีมงาน CPFภาคใต้

บริษัท โปร เทส คิท จำกัด จัดอบรม หัวข้อ “การตรวจวินิจฉัยโรค ASF ด้วยวิธี PCR สำหรับทีมงาน CPFภาคใต้

ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2666 ณ ลองแก่งหนานมดแดง รีสอร์ท อ.ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง” ให้กับลูกค้า บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)...
บริษัท โปร เทส คิท จำกัด จัดอบรม หัวข้อ “การสัมมนา ทบทวน วิเคราะห์จุดเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ RT PCR

บริษัท โปร เทส คิท จำกัด จัดอบรม หัวข้อ “การสัมมนา ทบทวน วิเคราะห์จุดเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ RT PCR

สำหรับทีมงาน CPFภาคกลาง ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2665 ณ ห้องประชุม เดอะริเวอร์ ไลฟ์ รีสอร์ท อ.ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี” ให้กับลูกค้า บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)...
จัดงานอบรม หัวข้อ “กำหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคตามหลักมาตรฐานด้วยเทคโนโลยี Real Time PCR วิเคราะห์ผล และเฝ้าระวังโรค ASFV”

จัดงานอบรม หัวข้อ “กำหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคตามหลักมาตรฐานด้วยเทคโนโลยี Real Time PCR วิเคราะห์ผล และเฝ้าระวังโรค ASFV”

ให้กับลูกค้า กาญจนาฟาร์ม ธารณ์ธนวัต ฟาร์เมช เอก-หฤษฎ์ ในวันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2565
จัดอบรม หัวข้อ “การตรวจเฝ้าระวัง Covid-19 ในข้าวโพดหวานส่งออก”

จัดอบรม หัวข้อ “การตรวจเฝ้าระวัง Covid-19 ในข้าวโพดหวานส่งออก”

บริษัท โปร เทส คิท จำกัด จัดอบรม หัวข้อ “การตรวจเฝ้าระวัง Covid-19 ในข้าวโพดหวานส่งออก” ให้กับลูกค้า...