แบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

แบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ยื่นคำขอใช้สิทธิในนาม*

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

  ส่วนที่ 2 รายละเอียดคำขอ

  ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านมีคำขอระงับ คัดค้าน เพิกถอน ลบหรือทำลาย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดทราบว่า บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการบางประเภทแก่ท่านได้หากปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  ส่วนที่ 3 เอกสารพิสูจน์ส่วนบุคคล

  (นามสกุลไฟล์ pdf jpeg และ png ขนาดไม่เกิน 20 mb.ต่อไฟล์)

  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีสัญชาติไทย) หรือสำเนาเดินทาง (กรณีต่างชาติ)
  พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องสำเนา บัตรประจำตัวประชาชน (กรณีสัญชาติไทย) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีต่างชาติ)
  ทั้งของผู้มอบอำนาจและ ผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  อัปโหลดไฟล์

  หนังสือมอบอำนาจแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (หนังสือมอบอำนาจต้องติดอากรแสตมป์)

  อัปโหลดไฟล์

  อัปโหลดไฟล์

  ส่วนที่ 4 หลักฐานการถูกละเมิด (ถ้ามี)

  อัปโหลดไฟล์

  (นามสกุลไฟล์ pdf jpeg และ png ขนาดไม่เกิน 20 mb.ต่อไฟล์)

  ส่วนที่ 5 คำยืนยันของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

   ส่วนที่ 1 ข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

   ส่วนที่ 2 ข้อมูลของตัวแทนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (กรณีการแจ้งในนามตัวแทนเจ้าของข้อมูล)

   ส่วนที่ 3 รายละเอียดคำขอ

   ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านมีคำขอระงับ คัดค้าน เพิกถอน ลบหรือทำลาย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดทราบว่า บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการบางประเภทแก่ท่านได้หากปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

   ส่วนที่ 4 เอกสารพิสูจน์ส่วนบุคคล

   (นามสกุลไฟล์ pdf jpeg และ png ขนาดไม่เกิน 20 mb.ต่อไฟล์)

   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีสัญชาติไทย) หรือสำเนาเดินทาง (กรณีต่างชาติ)
   พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องสำเนา บัตรประจำตัวประชาชน (กรณีสัญชาติไทย) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีต่างชาติ)
   ทั้งของผู้มอบอำนาจและ ผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

   อัปโหลดไฟล์

   หนังสือมอบอำนาจแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (หนังสือมอบอำนาจต้องติดอากรแสตมป์)

   อัปโหลดไฟล์

   อัปโหลดไฟล์

   ส่วนที่ 5 หลักฐานการถูกละเมิด (ถ้ามี)

   อัปโหลดไฟล์

   (นามสกุลไฟล์ pdf jpeg และ png ขนาดไม่เกิน 20 mb.ต่อไฟล์)

   ส่วนที่ 6 คำยืนยันของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล