16 มิถุนายน 2022

PTK จัดอบรม หัวข้อ “ ELISA Refreshing Course “

จัดอบรม หัวข้อ “ ELISA Refreshing Course “ ให้กับลูกค้าศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน