TORC

อาหารเป็ดไข่

เป็นอาหารเป็ดไข่เกรดพรีเมี่ยม เน้นคุณภาพของวัตถุดิบ AA+ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการผลิตของไข่เป็ด คุณภาพสูง เหมาะกับการขยายโรงงานแปรรูปไข่เยี่ยวม้า และไข่เค็ม

น้ำหนักของไข่เป็ดหนึ่งตั้งไม่ต่ำกว่า 23 กก.

TORC 791 อาหารเป็ดไข่ สูตรพรีเมี่ยม

สำหรับฟาร์มที่ผลิตไข่สำหรับตลาดเฉพาะของไข่เป็ด เพื่อการแปรรูปคุณค่าอาหารสัตว์

ทางเคมี โปรตีน 18%

TORC 792 อาหารเป็ดไข่ สูตรรคาประหยัด

เหมาะสำหรับการเลี้ยงสำหรับขายไข่สด และแปรรูป คุณค่าอาหารสัตว์ทางเคมี โปรตีน 18%

TORC 793 อาหารเป็ดไข่ สูตรโปรตีนสูง (Hi Protein)

คุณค่าอาหารสัตว์ทางเคมี โปรตีน 22%

ขนาดบรรจุ

30 กก./ถุง

Complete FeedSpecial Ingredient Services

TORC

อาหารเป็ดไข่

เป็นอาหารเป็ดไข่เกรดพรีเมี่ยม เน้นคุณภาพของวัตถุดิบ AA+ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการผลิตของไข่เป็ด คุณภาพสูง เหมาะกับการขยายโรงงานแปรรูปไข่เยี่ยวม้า และไข่เค็ม

น้ำหนักของไข่เป็ดหนึ่งตั้งไม่ต่ำกว่า 23 กก.

TORC 791 อาหารเป็ดไข่ สูตรพรีเมี่ยม

สำหรับฟาร์มที่ผลิตไข่สำหรับตลาดเฉพาะของไข่เป็ด เพื่อการแปรรูปคุณค่าอาหารสัตว์

ทางเคมี โปรตีน 18%

TORC 792 อาหารเป็ดไข่ สูตรรคาประหยัด

เหมาะสำหรับการเลี้ยงสำหรับขายไข่สด และแปรรูป คุณค่าอาหารสัตว์ทางเคมี โปรตีน 18%

TORC 793 อาหารเป็ดไข่ สูตรโปรตีนสูง (Hi Protein)

คุณค่าอาหารสัตว์ทางเคมี โปรตีน 22%

ขนาดบรรจุ

30 กก./ถุง