Ronozyme Proact (CT)

ส่วนประกอบ
เอนไซม์ Proteinase ที่มีประสิทธิภาพสูงในการทำงานในร่างกายสัตว์
คุณสมบัติ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนจากอาหาร  ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบของสัตว์และลดต้นทุนในการผลิตอาหารสัตว์
ขนาดบรรจุ
25 กก./ถุง
Feed additiveNutrition Improvement

Ronozyme Proact (CT)

ส่วนประกอบ
เอนไซม์ Proteinase ที่มีประสิทธิภาพสูงในการทำงานในร่างกายสัตว์
คุณสมบัติ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนจากอาหาร  ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบของสัตว์และลดต้นทุนในการผลิตอาหารสัตว์
ขนาดบรรจุ
25 กก./ถุง