< faith
Petershop

Prosid MI700

ผลิตภัณฑ์กลุ่มกรดโปรปิโอนิก ที่ช่วยยับยั้งเชื้อราและยีสต์ ในวัตถุดิบอาหารสัตว์ ที่เก็บในไซโล ให้มีอายุที่ยาวนานสามารถเก็บได้ยาวนาน ยิ่งขึ้น

FaithPetershop

Prosid MI700

ผลิตภัณฑ์กลุ่มกรดโปรปิโอนิก ที่ช่วยยับยั้งเชื้อราและยีสต์ ในวัตถุดิบอาหารสัตว์ ที่เก็บในไซโล ให้มีอายุที่ยาวนานสามารถเก็บได้ยาวนาน ยิ่งขึ้น