< faith
Petershop

ProPhorce SR130

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใส่ในอาหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสารอาหารไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพิ่มความแข็งแรงให้กับผนังลำไส้ เร่งการดูดซึมสารอาหารของสุกรและไก่

FaithPetershop

ProPhorce SR130

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใส่ในอาหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสารอาหารไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพิ่มความแข็งแรงให้กับผนังลำไส้ เร่งการดูดซึมสารอาหารของสุกรและไก่