PRO-VAC (R) CIRCOMASTER ONE-SHOT

ส่วนประกอบ
วัคซีนชนิดเชื้อตายป้องกันการเกิดโรคที่เกิดจากเชื้อเซอร์โคไวรัสในสุกร
ขนาดการใช้
ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ2cc/สุกร
ฉีดลูกสุกรอายุ3สัปดาห์ขึ้นไปจนถึงแม่พันธุ์
ขนาดบรรจุ
50 dose ต่อ ขวด
Nutrition ImprovementVaccine

PRO-VAC (R) CIRCOMASTER ONE-SHOT

ส่วนประกอบ
วัคซีนชนิดเชื้อตายป้องกันการเกิดโรคที่เกิดจากเชื้อเซอร์โคไวรัสในสุกร
ขนาดการใช้
ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ2cc/สุกร
ฉีดลูกสุกรอายุ3สัปดาห์ขึ้นไปจนถึงแม่พันธุ์
ขนาดบรรจุ
50 dose ต่อ ขวด