Optiphos Plus 5000 CT

ส่วนประกอบ
E.coli, 6 phytase 500 FTU (เอนไซม์ไฟเตส) Coated form
คุณสมบัติ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้โภชนะในวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้ดีขึ้น
ขนาดบรรจุ
20 กก. / ถุง
AdditiveBioscience Animal Health

Optiphos Plus 5000 CT

ส่วนประกอบ
E.coli, 6 phytase 500 FTU (เอนไซม์ไฟเตส) Coated form
คุณสมบัติ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้โภชนะในวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้ดีขึ้น
ขนาดบรรจุ
20 กก. / ถุง