Optimix Boss

Optimix Boss

(แร่ธาตุออร์แกนิค สำหรับโคเนื้อ)

  • สารผสมแร่ธาตุออร์แกนิคสำหรับโคเนื้อ
  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของโคเนื้อ
  • ขนาดบรรจุ 25และ5 KG./ถุง
Feed additiveNutrition Improvement

Optimix Boss

Optimix Boss

(แร่ธาตุออร์แกนิค สำหรับโคเนื้อ)

  • สารผสมแร่ธาตุออร์แกนิคสำหรับโคเนื้อ
  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของโคเนื้อ
  • ขนาดบรรจุ 25และ5 KG./ถุง