HI-END

อาหารปลาดุก และอาหารปลากินพืชแบบพัฒนา สูตรอาหารที่ผลิตขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นการกินอาหารของปลา วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เน้นวัตถุดิบโปรตีน และพลังงานที่ย่อยง่าย และนำไปใช้ได้ดี ทำให้ปลาที่ใช้ไฮเอนด์ มีอัตราแลกเนื้อต่ำ, อัตรารอดสูง, อ้วน สันหนา

HI-END 311 อาหารปลากินพืชแบบพัฒนา ขนาดเม็ดเล็ก

สำหรับปลาขนาด 8-150 กรัม คุณค่าอาหารสัตว์ทางเคมี โปรตีน 32%

HI-END 312 อาหารปลากินพืชแบบพัฒนา ขนาดเม็ดกลาง

สำหรับปลาขนาด 150-250 กรัม คุณค่าอาหารสัตว์ทางเคมี โปรตีน 32%

HI-END 313 อาหารปลากินพืชแบบพัฒนา ขนาดเม็ดใหญ่

สำหรับปลาขนาด 250 กรัมขึ้นไป คุณค่าอาหารสัตว์ทางเคมี โปรตีน 30%

HI-END 111 อาหารปลาดุกเล็กแบบพัฒนา

สำหรับปลาขนาด 5 ซ.ม.ขึ้นไป คุณค่าอาหารสัตว์ทางเคมี โปรตีน 32%

HI-END 112 อาหารปลาดุกกลางแบบพัฒนา

สำหรับปลาอายุ 1.5-3เดือน คุณค่าอาหารสัตว์ทางเคมี โปรตีน 30%

HI-END 113 อาหารปลาดุกใหญ่แบบพัฒนา

สำหรับปลาอายุ 3 เดือนขึ้นไป คุณค่าอาหารสัตว์ทางเคมี โปรตีน 25%

HI-END 113M อาหารปลาดุกเม็ดกลาง ชนิดราคาประหยัด

คุณค่าอาหารสัตว์ทางเคมี โปรตีน 25%

HI-END 113S อาหารปลาดุกเม็ดเล็ก ชนิดราคาประหยัด

คุณค่าอาหาสัตว์ทางเคมี โปรตีน 25%

ขนาดบรรจุ

20 กก./ถุง

Complete FeedSpecial Ingredient Services

HI-END

อาหารปลาดุก และอาหารปลากินพืชแบบพัฒนา สูตรอาหารที่ผลิตขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นการกินอาหารของปลา วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เน้นวัตถุดิบโปรตีน และพลังงานที่ย่อยง่าย และนำไปใช้ได้ดี ทำให้ปลาที่ใช้ไฮเอนด์ มีอัตราแลกเนื้อต่ำ, อัตรารอดสูง, อ้วน สันหนา

HI-END 311 อาหารปลากินพืชแบบพัฒนา ขนาดเม็ดเล็ก

สำหรับปลาขนาด 8-150 กรัม คุณค่าอาหารสัตว์ทางเคมี โปรตีน 32%

HI-END 312 อาหารปลากินพืชแบบพัฒนา ขนาดเม็ดกลาง

สำหรับปลาขนาด 150-250 กรัม คุณค่าอาหารสัตว์ทางเคมี โปรตีน 32%

HI-END 313 อาหารปลากินพืชแบบพัฒนา ขนาดเม็ดใหญ่

สำหรับปลาขนาด 250 กรัมขึ้นไป คุณค่าอาหารสัตว์ทางเคมี โปรตีน 30%

HI-END 111 อาหารปลาดุกเล็กแบบพัฒนา

สำหรับปลาขนาด 5 ซ.ม.ขึ้นไป คุณค่าอาหารสัตว์ทางเคมี โปรตีน 32%

HI-END 112 อาหารปลาดุกกลางแบบพัฒนา

สำหรับปลาอายุ 1.5-3เดือน คุณค่าอาหารสัตว์ทางเคมี โปรตีน 30%

HI-END 113 อาหารปลาดุกใหญ่แบบพัฒนา

สำหรับปลาอายุ 3 เดือนขึ้นไป คุณค่าอาหารสัตว์ทางเคมี โปรตีน 25%

HI-END 113M อาหารปลาดุกเม็ดกลาง ชนิดราคาประหยัด

คุณค่าอาหารสัตว์ทางเคมี โปรตีน 25%

HI-END 113S อาหารปลาดุกเม็ดเล็ก ชนิดราคาประหยัด

คุณค่าอาหาสัตว์ทางเคมี โปรตีน 25%

ขนาดบรรจุ

20 กก./ถุง