< faith
Ceva

Circovac

เป็นวัคซีนที่ช่วยป้องกันการเกิดโรค Circo virus ในสุกร โดยสามารถให้ภูมิคุ้มกันที่ดีและยาวนาน ทั้งในแม่และลูกสุกร จึงสามารถลดความสูญเสียทั้งในแม่และลูกสุกรได้

CevaFaith

Circovac

เป็นวัคซีนที่ช่วยป้องกันการเกิดโรค Circo virus ในสุกร โดยสามารถให้ภูมิคุ้มกันที่ดีและยาวนาน ทั้งในแม่และลูกสุกร จึงสามารถลดความสูญเสียทั้งในแม่และลูกสุกรได้