Bronchimax

สารสกัดไฟโตเจนิค ใช้ละลายน้ำให้สัตว์ปีกและสุกร นำเข้าจากยุโรป มาตราฐานการผลิต FCA มีคุณสมบัติช่วยทำลายเสมหะและป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อนจากแบคทีเรีย และไวรัส ทำให้สัตว์หายใจสะดวกขึ้น สามารถใช้ได้ในระยะหยุดยา มีความปลอดภัยไม่มีสารตกค้าง

กลไกการออกฤทธิ์ และคุณลักษณะของบรองไคแมกซ์

 1. ช่วยขยายหลอดลมของสัตว์ เนื่องจากการป่วย, การทำวัคซีน หรืออากาศเปลี่ยนแปลง
 2. ลดการหลั่งเมือกที่หลั่งมาปิดบริเวณระบบทางเดินหายใจ
 3. ช่วยลดความเหนียวของเสมหะ ทำให้สัตว์สามารถขับเสมหะออกได้ง่าย
 4. ช่วยลดการอักเสบบริเวณระบบทางเดินหายใจ
 5. ช่วยเพิ่มความสามารถของระบบภูมิคุ้มกันบริเวณทางเดินหายใจ ด้วยการกระตุ้นการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาว, กระตุ้นการสร้างเซลล์ขนบริเวณทางเดินหายใจ

( MUCOCILIARY SYSTEM )

 1. ไม่ใช้สารเคมี และยาปฏิชีวนะ ทำให้สามารถใช้ได้ในระยะหยุดยา ก่อนส่งตลาด ( With Drawal Period )

ประโยชน์

 1. ช่วยทำให้สัตว์หายใจได้สะดวกขึ้น ทำให้ระบบทำงานของร่างกายทำได้เป็นปกติ
 2. ช่วยเพิ่มการกินอาหารในช่วงที่อาหาศเปลี่ยนแปลง
 3. ช่วยลดน้ำมูก และเสมหะในระบบทางเดินหายใจ
 4. ไม่ตกค้างในสัตว์ แม้ใช้ในระยะหยุดยา
 5. สินค้ามาตราฐาน GMP และ FCA จากยุโรป สามารถใช้ในไก่เนื้อส่งออก

วิธีการใช้

ใช้ละลายในน้ำขนาด 0.3 – 1 ลิตร/ น้ำ 1,000 ลิตร

ละลายให้กิน 8 ชั่วโมง 3 วันติดต่อกัน หรือละลายให้กิน 3 วัน ใน 1 สัปดาห์

ขนาดบรรจุ

1 ลิตร/ขวด

NutritionSpecial Ingredient Services

Bronchimax

สารสกัดไฟโตเจนิค ใช้ละลายน้ำให้สัตว์ปีกและสุกร นำเข้าจากยุโรป มาตราฐานการผลิต FCA มีคุณสมบัติช่วยทำลายเสมหะและป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อนจากแบคทีเรีย และไวรัส ทำให้สัตว์หายใจสะดวกขึ้น สามารถใช้ได้ในระยะหยุดยา มีความปลอดภัยไม่มีสารตกค้าง

กลไกการออกฤทธิ์ และคุณลักษณะของบรองไคแมกซ์

 1. ช่วยขยายหลอดลมของสัตว์ เนื่องจากการป่วย, การทำวัคซีน หรืออากาศเปลี่ยนแปลง
 2. ลดการหลั่งเมือกที่หลั่งมาปิดบริเวณระบบทางเดินหายใจ
 3. ช่วยลดความเหนียวของเสมหะ ทำให้สัตว์สามารถขับเสมหะออกได้ง่าย
 4. ช่วยลดการอักเสบบริเวณระบบทางเดินหายใจ
 5. ช่วยเพิ่มความสามารถของระบบภูมิคุ้มกันบริเวณทางเดินหายใจ ด้วยการกระตุ้นการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาว, กระตุ้นการสร้างเซลล์ขนบริเวณทางเดินหายใจ

( MUCOCILIARY SYSTEM )

 1. ไม่ใช้สารเคมี และยาปฏิชีวนะ ทำให้สามารถใช้ได้ในระยะหยุดยา ก่อนส่งตลาด ( With Drawal Period )

ประโยชน์

 1. ช่วยทำให้สัตว์หายใจได้สะดวกขึ้น ทำให้ระบบทำงานของร่างกายทำได้เป็นปกติ
 2. ช่วยเพิ่มการกินอาหารในช่วงที่อาหาศเปลี่ยนแปลง
 3. ช่วยลดน้ำมูก และเสมหะในระบบทางเดินหายใจ
 4. ไม่ตกค้างในสัตว์ แม้ใช้ในระยะหยุดยา
 5. สินค้ามาตราฐาน GMP และ FCA จากยุโรป สามารถใช้ในไก่เนื้อส่งออก

วิธีการใช้

ใช้ละลายในน้ำขนาด 0.3 – 1 ลิตร/ น้ำ 1,000 ลิตร

ละลายให้กิน 8 ชั่วโมง 3 วันติดต่อกัน หรือละลายให้กิน 3 วัน ใน 1 สัปดาห์

ขนาดบรรจุ

1 ลิตร/ขวด