< faith
Danisco

Axtra XB 201 TPT

เป็นเอ็นไซม์ไซลาเนสกับเบต้ากลูคาเนส ช่วยย่อยในวัตถุดิบอาหารสัตว์รูปแบบผง ที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะเพื่อปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารสุกรและสัตว์ปีก

DaniscoFaith

Axtra XB 201 TPT

เป็นเอ็นไซม์ไซลาเนสกับเบต้ากลูคาเนส ช่วยย่อยในวัตถุดิบอาหารสัตว์รูปแบบผง ที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะเพื่อปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารสุกรและสัตว์ปีก