< faith
Danisco

Axtra XB 201 L

เป็นเอ็นไซม์ไซลาเนสกับเบต้ากลูคาเนส ช่วยย่อยในวัตถุดิบอาหารสัตว์รูปแบบน้ำ ที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะเพื่อปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารสุกรและสัตว์ปีก

DaniscoFaith

Axtra XB 201 L

เป็นเอ็นไซม์ไซลาเนสกับเบต้ากลูคาเนส ช่วยย่อยในวัตถุดิบอาหารสัตว์รูปแบบน้ำ ที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะเพื่อปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารสุกรและสัตว์ปีก