< faith
Danisco

Axtra Pro 301TPT

เป็นเอ็นไซม์โปรติเอส ช่วยย่อยในวัตถุดิบอาหารสัตว์รูปแบบผง ที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะเพื่อปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารสุกรและสัตว์ปีก

DaniscoFaith

Axtra Pro 301TPT

เป็นเอ็นไซม์โปรติเอส ช่วยย่อยในวัตถุดิบอาหารสัตว์รูปแบบผง ที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะเพื่อปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารสุกรและสัตว์ปีก