< faith
Danisco

Axtra Phy10000 TPT2

เป็นเอ็นไซม์ไฟเทส ช่วยย่อยในวัตถุดิบอาหารสัตว์รูปแบบผง ที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะเพื่อปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารสุกรและสัตว์ปีก

DaniscoFaith

Axtra Phy10000 TPT2

เป็นเอ็นไซม์ไฟเทส ช่วยย่อยในวัตถุดิบอาหารสัตว์รูปแบบผง ที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะเพื่อปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารสุกรและสัตว์ปีก