< faith
Danisco

Axtra Phy 5000L

เป็นเอ็นไซม์ไฟเทส ช่วยย่อยในวัตถุดิบอาหารสัตว์รูปแบบน้ำ ที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะเพื่อปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารสุกรและสัตว์ปีก

DaniscoFaith

Axtra Phy 5000L

เป็นเอ็นไซม์ไฟเทส ช่วยย่อยในวัตถุดิบอาหารสัตว์รูปแบบน้ำ ที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะเพื่อปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารสุกรและสัตว์ปีก