Angentex ASFV and PRRS qPCR Detection Kit

Angentex ASFV and PRRS qPCR Detection Kit
“มีความแม่นยำ มีความจำเพาะ และความไว เหมาะสำหรับการตรวจสอบน้ำเชื้อพ่อพันธุ์ก่อนนำไปผสมเทียม”

ProtestkitSwine

Angentex ASFV and PRRS qPCR Detection Kit

Angentex ASFV and PRRS qPCR Detection Kit
“มีความแม่นยำ มีความจำเพาะ และความไว เหมาะสำหรับการตรวจสอบน้ำเชื้อพ่อพันธุ์ก่อนนำไปผสมเทียม”