< faith
Ceva

Altresyn

เป็นผลิตภัณฑ์ ลดความเข้มข้นของฮอร์โมน LH และ  FSH ในพลาสม่า ทำให้ไม่เกิดการเป็นสัดและตกไข่ระหว่างได้รับยานี้

CevaFaith

Altresyn

เป็นผลิตภัณฑ์ ลดความเข้มข้นของฮอร์โมน LH และ  FSH ในพลาสม่า ทำให้ไม่เกิดการเป็นสัดและตกไข่ระหว่างได้รับยานี้