special ingredient services

ผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์ อาหารเม็ดสำเร็จรูป อาหารอาหารและวิตามิน และผลิตภัณฑ์รักษาและป้องกันโรคสำหรับปศุสัตว์

ความเป็นมา

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2555 วัตถุประสงค์เพื่อจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพจากต่างประเทศ และในประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในประเทศ และ กลุ่มประเทศ AEC

พันธกิจ

เราเป็นผู้คัดสรร และจัดหาสินค้าคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงสุด

ความเป็นมา

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2555 วัตถุประสงค์เพื่อจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพจากต่างประเทศ และในประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในประเทศ และ กลุ่มประเทศ AEC

พันธกิจ

เราเป็นผู้คัดสรร และจัดหาสินค้าคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงสุด

บริการ SIS

Nutrition Quality Traceability Program (NQTP)

วัตถุประสงค์ :
เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์คุณภาพสินค้า และวัตถุดิบหลักในการผลิต อาหารสัตว์ เพื่อตรวจสอบและให้ข้อมูลแก่พนักงานและลูกค้าของ BIS GROUP ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นและสามารถตรวจสอบย้อนกลับสินค้า อีกทั้งยังเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาสินค้าใหม่

บริการ :
– งานวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ
– วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนะ
– วิเคราะห์การปนเปื้อนของสารพิษและจุลชีพในอาหาร
– จัดทำรายงานผลวิเคราะห์คุณภาพของสินค้า
– วิเคราะห์และรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพสินค้า

พันธกิจ :
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดพร้อมกับความสามารถและประสบการณ์ชองพนักงาน BIS เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ใบรับรอง

พันธมิตร