faith

ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับโรงงานผลิตอาหารสัตว์และฟาร์มปศุสัตว์ครบวงจร

ความเป็นมา

บริษัท ฟีด แอนด์ อินกรีเดียน เทคโนโลจิคัล ฮับ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2008 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ให้กับคู่ค้าในส่วนโรงงานอาหารสัตว์และ และฟาร์มมาตราฐานเพื่อการส่งออก จากประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์และการจัดการมาตราฐานฟาร์มปลอดโรคเพื่อการส่งออกมากว่า25ปีของทีมงามผู้ก่อตั้ง FAITH ที่มีประสบการณ์จากการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในระดับประเทศและเป็นส่วนสนับสนุนหลักในการร่วมแก้ไขวิกฤตการณ์โรคทีเกิดขึ้นในเมืองไทยในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมากับคู่ค้าและมหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนงบวิจัยและพัฒนาหามาตรการที่เหมาะสมในการแก้ไขวิกฤตของโรคอุบัติใหม่เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และรูปแบบการจัดการผลิตอาหารสัตว์และการจัดการฟาร์มให้ปลอดภัยต่อตัวสัตว์และผู้บริโภคอย่างยั่งยืน ซึ่งยึดถือเป็นปณิธานหลักของเรา

พันธกิจ

เราจะเป็นคู่ค้าและคู่คิดร่วมกันพัฒนาธุรกิจทางปศุสัตว์ และสุขภาพที่ดีของมนุษย์ โดยการนำเทคโนโลยีชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกและองค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาขึ้นมาใหม่เพื่อส่งมอบให้คู่ค้า ร่วมพัฒนาและสร้างคุณประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กรของท่าน ในด้านการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพ การสร้างนวัตกรรมใหม่ การสร้างสินค้าใหม่ที่ส่งเสริมความปลอดภัยของผู้บริโภคภายในประเทศ และสามารถส่งออกต่างประเทศได้เต็มมูลค่า และเป็นกลไกลหลักในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของคนไทยในเวทีสากลอย่างเต็มภาคภูมิ

ความเป็นมา

บริษัท ฟีด แอนด์ อินกรีเดียน เทคโนโลจิคัล ฮับ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2008 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ให้กับคู่ค้าในส่วนโรงงานอาหารสัตว์และ และฟาร์มมาตราฐานเพื่อการส่งออก จากประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์และการจัดการมาตราฐานฟาร์มปลอดโรคเพื่อการส่งออกมากว่า25ปีของทีมงามผู้ก่อตั้ง FAITH ที่มีประสบการณ์จากการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในระดับประเทศและเป็นส่วนสนับสนุนหลักในการร่วมแก้ไขวิกฤตการณ์โรคทีเกิดขึ้นในเมืองไทยในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมากับคู่ค้าและมหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนงบวิจัยและพัฒนาหามาตรการที่เหมาะสมในการแก้ไขวิกฤตของโรคอุบัติใหม่เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และรูปแบบการจัดการผลิตอาหารสัตว์และการจัดการฟาร์มให้ปลอดภัยต่อตัวสัตว์และผู้บริโภคอย่างยั่งยืน ซึ่งยึดถือเป็นปณิธานหลักของเรา

พันธกิจ

เราจะเป็นคู่ค้าและคู่คิดร่วมกันพัฒนาธุรกิจทางปศุสัตว์ และสุขภาพที่ดีของมนุษย์ โดยการนำเทคโนโลยีชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกและองค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาขึ้นมาใหม่เพื่อส่งมอบให้คู่ค้า ร่วมพัฒนาและสร้างคุณประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กรของท่าน ในด้านการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพ การสร้างนวัตกรรมใหม่ การสร้างสินค้าใหม่ที่ส่งเสริมความปลอดภัยของผู้บริโภคภายในประเทศ และสามารถส่งออกต่างประเทศได้เต็มมูลค่า และเป็นกลไกลหลักในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของคนไทยในเวทีสากลอย่างเต็มภาคภูมิ

ใบรับรอง

พันธมิตร

ผลิตภัณฑ์

  • All