BIOSCIENCE ANIMAL HEALTH

ผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง

ความเป็นมา

บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด เป็นบริษัทแรกในเครือ BIS กรุ๊ป ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำสินค้า บริการ และ เทคโนโลยี ที่เป็นนวัตกรรม ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยง รวมทั้งยึดมั่นการทำธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อเติบโตอย่างมั่นคงไปพร้อมกับพันธมิตรทางการค้าทุกภาคส่วน

พันธกิจ

คัดสรรสินค้า เวชภัณฑ์ยา จากบริษัทชั้นนำทั่วโลก เพื่อเสริมสร้างสุขภาพสัตว์ให้แข็งแรงและป้องกันปัญหาให้แก่ฟาร์ม รวมถึงการเฝ้าระวังปัญหาด้านโรค และจุดเสี่ยงให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยง

ความเป็นมา

บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด เป็นบริษัทแรกในเครือ BIS กรุ๊ป ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำสินค้า บริการ และ เทคโนโลยี ที่เป็นนวัตกรรม ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยง รวมทั้งยึดมั่นการทำธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อเติบโตอย่างมั่นคงไปพร้อมกับพันธมิตรทางการค้าทุกภาคส่วน

พันธกิจ

คัดสรรสินค้า เวชภัณฑ์ยา จากบริษัทชั้นนำทั่วโลก เพื่อเสริมสร้างสุขภาพสัตว์ให้แข็งแรงและป้องกันปัญหาให้แก่ฟาร์ม รวมถึงการเฝ้าระวังปัญหาด้านโรค และจุดเสี่ยงให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยง

ใบรับรอง

พันธมิตร

ผลิตภัณฑ์

  • All