เจ้าหน้าที่การเงินจ่าย

< สมัครงาน BIOSCIENCE ANIMAL HEALTH BIOSCIENCE ANIMAL HEALTH เจ้าหน้าที่การเงินจ่าย รายละเอียดงาน จัดทำชุดจ่ายทั้งหมด เช็คโอน เงินสด , จัดทำเอกสารขอสินเชื่อต่างๆ และจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร ติดต่อประสานงานกับธนาคาร งานอื่นๆ...

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

< สมัครงาน BIOSCIENCE ANIMAL HEALTH BIOSCIENCE ANIMAL HEALTH เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย รายละเอียดงาน ประสานงานด้านการขายกับฝ่ายขาย สนับสนุนและจัดเตรียมงานด้านเอกสารต่างที่เกี่ยวข้องกับทีมขาย จัดทำงานเอกสารโดยใช้ vlookup และ Pivot table ได้ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย...

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

< สมัครงาน BIOSCIENCE ANIMAL HEALTH BIOSCIENCE ANIMAL HEALTH เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รายละเอียดงาน ดำเนินการการตรวจสอบตามแผนงานประจำปี ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด ติดตามกระบวนการทำงานของหน่วยงานต่างๆให้เป็นไปอย่างมีระบบ ถูกต้อง...