< สมัครงาน

BIOSCIENCE ANIMAL HEALTH

BIOSCIENCE ANIMAL HEALTH

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

รายละเอียดงาน

  • ดำเนินการการตรวจสอบตามแผนงานประจำปี ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
  • ติดตามกระบวนการทำงานของหน่วยงานต่างๆให้เป็นไปอย่างมีระบบ ถูกต้อง ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้
  • ติดตาม ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงานของแต่ละหน่วยงาน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  • จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบของแต่ละหน่วยงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ และแนวทางในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานให้เป็นระบบและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
  • ให้คำแนะนำ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆของแต่ละหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบ และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
  • ติดตามการปรับปรุงกระบวนการทำงานของแต่ละหน่วยงานและจัดทำรายงานสรุปผล
  • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติที่ต้องการ

1. เพศชาย-หญิง (อายุ 22 ปี) *ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่*
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี
3. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
4. มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน
5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)ได้เป็นอย่างดี
6. หากประสบการณ์การฝึกงานด้านการตรวจสอบจะพิจารณาเป็นพิเศษ