เกี่ยวกับบริษัท

กลุ่ม BIS เป็นผู้ค้ารายใหญ่ของไทยใน 5 อันดับแรกในด้านเวชภัณฑ์สัตว์อาหารเสริมและตลาดวัตถุดิบโดยมีผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทจากผู้จัดจำหน่ายทั่วโลก เราให้บริการลูกค้าทุกกลุ่มในภูมิภาคอาเซียนด้วยคุณภาพการกระจายสินค้าการสนับสนุนด้านเทคนิคบริการหลังการขายและกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม เราครอบคลุมตลาด ปศุสัตว์ สัตว์น้ำ และสัตว์เลี้ยง เพื่อเป็นผู้นำในการจัดหานวัตกรรมและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับการบริการ เทคโนโลยีขั้นสูงในภาคสุขภาพสัตว์

Beyond Animal Wellbeing

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมสุขภาพสัตว์ ซึ่งได้รับความไว้วางใจในเรื่องผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมน่าเชื่อถือ พร้อมบริการที่ทันสมัยและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพในประเทศไทยและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน / ภูมิภาคอาเซียน

พันธกิจ

  • สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญแบบสหสาขาวิชาชีพที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง – ทั้งในและต่างประเทศ
  • ขยายธุรกิจอย่างยั่งยืนและก้าวสู่ความเป็นผู้นำตลาดในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน
  • เป็นพันธมิตรที่เชื่อถือและวางใจได้สำหรับ ลูกค้าพนักงานคู่ค้า และ ผู้ถือหุ้น
  • สร้างมาตรฐานให้แก่คู่ค้า พร้อมทั้งยกระดับงานวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและความปลอดภัยของอาหารสัตว์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด
  • รักษาและเสริมสร้างวัฒนธรรมของความเป็นมืออาชีพในการทำงานร่วมกันการสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อพนักงานทุกคนมีโอกาสได้เติบโต
  • ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในการพัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง
  • รักษาและปรับปรุงนโยบายที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร

บริการของเรา

ที่ปรึกษาฟาร์ม
ครบวงจร

โปรแกรมการป้องกัน
และเฝ้าระวังโรค

โปรแกรมการตรวจและ
วินิจฉัยโรคทางเซรุ่มวิทยา

โปรแกรมจัดการความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ
และสุขอนามัย

การตรวจวิเคราะห์
วัตถุดิบอาหารสัตว์

การจัดทำสูตร
อาหารสัตว์

โปรแกรมการตรวจ
และติดตามการผลิต
อาหารสัตว์

การจัดการและเพิ่มทักษะ
บุคลากรของฟาร์ม

บริการของเรา

ที่ปรึกษาฟาร์ม
ครบวงจร

โปรแกรมการป้องกัน
และเฝ้าระวังโรค

โปรแกรมการตรวจและ
วินิจฉัยโรคทางเซรุ่มวิทยา

โปรแกรมจัดการความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ
และสุขอนามัย

การตรวจวิเคราะห์
วัตถุดิบอาหารสัตว์

การจัดทำสูตร
อาหารสัตว์

โปรแกรมการตรวจ
และติดตามการผลิต
อาหารสัตว์

การจัดการและเพิ่มทักษะ
บุคลากรของฟาร์ม

คณะกรรมการบริษัท

นาย วันชัย ศรีหิรัญรัศมี

ประธานกรรมการ
vanchai@bis-group.com

น.สพ.ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ (สพ.บ.)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
dhanawat@bis-group.com

น.สพ.รุ่งโรจน์ ถาวรธนากุล (สพ.บ.)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน
rungroj@bis-group.com

น.สพ.ปรเมศวร์ ขำภักตร์ (สพ.บ.)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
poramase@bis-group.com

น.สพ.สุชาติ วรวุฒางกูร (สพ.บ.)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
suchat@bis-group.com

น.สพ. เกรียงไกร โตธิรกุล (สพ.บ.)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
drk@bis-group.com

น.สพ.จารุนพ รุจิรกาโมทย์ (สพ.บ.)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
jarunop@bis-group.com