สมัครงาน

  • All

เจ้าหน้าที่การเงินจ่าย
1.จัดทำชุดจ่ายทั้งหมด เช็คโอน เงินสด , จัดทำเอกสารขอสินเชื่อต่างๆ และจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง
Bioscience Animal Health
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
1.ประสานงานด้านการขายกับฝ่ายขาย 2.สนับสนุนและจัดเตรียมงานด้านเอกสารต่างที่เกี่ยวข้องกับทีมขาย
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
1.ดำเนินการการตรวจสอบตามแผนงานประจำปี ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด