4 พฤศจิกายน 2022

มอบครุภัณฑ์รถพ่วงบรรทุกของแต่งกีบ โรงพยาบาลสัตวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

ผู้บริหารบริษัท นิวทริชั่น อิมพรูฟเมนท์ จำกัด โดย น.สพ.ปรเมศวร์ ขำภักตร์

มอบครุภัณฑ์รถพ่วงบรรทุกของแต่งกีบ ให้กับโรงพยาบาลสัตวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ เพื่อใช้ในงานบริการวิชาการให้บริการปาดแต่งกีบ แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โคเนื้อ และรองรับการเรียนการสอน งานวิจัยของแผนกงานบริการด้านสัตว์ใหญ่