7 กรกฎาคม 2023

บริษัท โปร เทส คิท จำกัด เข้าร่วมงาน ISERPD 2023

บริษัท โปร เทส คิท จำกัด เข้าร่วมงาน ISERPD 2023
The 8th International Symposium on Emerging and Re-emerging Pig Diseases – ISERPD 2023 Bangkok, Thailand
การประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำในสุกร ครั้งที่ 8
โดยสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย จัดร่วมกับ The 5th International Workshop on Streptococcus suis (IWSs)
อุตสาหกรรมสุกรในเอเชียได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมาเนื่องจากการแพร่ระบาดของ ASF ในสุกร ในขณะที่ประชากรทั่วโลกได้รับผลกระทบจาก SARs-CoV2
งาน ISERPD และ IWSs จัดขึ้นเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมสุกรโดยรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านเชื้อโรคอุบัติใหม่และการจัดการโรคในสุกรไว้ในงานเดียว
จัดงานขึ้นภายใต้ธีม “Healthy Pigs, Hygienic Pork, Happy People” เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำในสุกร เพื่อสุขภาพและสุขลักษณะที่ดีของสุกรและเนื้อสุกรรวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภค
วันที่จัดงาน : 4-7 มิถุนายน 2566

เวลาจัดงาน: 4 มิถุนายน 2566 13.00 – 19.30 น.

5 มิถุนายน 2566 08.30 – 18.00 น.

6 มิถุนายน 2566 08.30 – 18.00 น. และ Farewell Dinner 19.00 -22.00 น.

7 มิถุนายน 2566 08.30 – 14.45 น.

สถานที่จัดงาน: IMPACT Forum