16 กันยายน 2022

บริษัท โปร เทส คิท จำกัด จัดอบรม หัวข้อ “การติดตั้งแล็บ Real-Time pcr และ Elisa เพื่อวินิจฉัยโรคในฟาร์มสุกร” ให้กับลูกค้า คุณบุญสร้าง ประสิทธิ์ผล