27 มกราคม 2023

บริษัท โปร เทส คิท จำกัด จัดอบรม หัวข้อ “เทคนิคการตรวจสุขภาพสัตว์ และสารพิษเชื้อรา โดยเทคนิค Elisa

ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 ณ บริษัท ไทยรุ่งกิจการ จำกัด” ให้กับลูกค้า บริษัท ไทยรุ่งกิจการ จำกัด