26 มกราคม 2023

บริษัท โปร เทส คิท จำกัด จัดอบรม หัวข้อ “การตรวจวินิจฉัยโรค ASF ด้วยวิธี PCR สำหรับทีมงาน CPFภาคใต้

ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2666 ณ ลองแก่งหนานมดแดง รีสอร์ท อ.ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง” ให้กับลูกค้า บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โซนภาคใต้