14 กุมภาพันธ์ 2022

บริจาคเงินสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563  นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์  คงเจริญสมบัติ ประธานกรรมการบริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด และบริษัทในเครือบีไอเอสกรุ๊ป รวมทั้งคณะผู้บริหาร
เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ทางบริษัทขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว
จึงได้ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ภายใต้โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19, ฬ จุฬา สะพานบุญ)
เป็นจำนวนทั้งสิ้น 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)  เพื่อนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลคนไข้ติดเชื้อโควิด-19 ในรูปแบบต่างๆของโรงพยาบาลต่อไป
โดยมี เภสัชกรหญิง เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย