22 มิถุนายน 2022

จัดอบรม หัวข้อ “ Young Smart Nutritionist “ ให้กับลูกค้า

บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ฮูเวฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
จัดอบรม หัวข้อ “ Young Smart Nutritionist “ ให้กับลูกค้า ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน