15 สิงหาคม 2022

การจัดสัมมนาเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาไก่พ่อแม่พันธุ์ไก่เนื้อและโรงฟักไข่ ณ ชลบุรี วันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2565 วิทยากร น.สพ.ดร. ดำเนิน เสาะสืบงาม

วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565

1. สาธิตการตอกไข่ลม – ไข่ตายโคมวิเคราะห์ พร้อมการอธิบายลักษณะรอยโรคต่างๆ การพัฒนาการของตัวอ่อนลูกไก่ รวมทั้งการตอบข้อซักถามจากทีมผู้ปฏิบัติงานทั้งในส่วนฟาร์มไก่พันธุ์และโรงฟัก จากวิทยากร น.สพ.ดร. ดำเนิน เสาะสืบงาม

2. การให้คำแนะนำต่างๆในการปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต จากวิทยากร น.สพ.ดร. ดำเนิน เสาะสืบงามและการร่วมอภิปรายระหว่างทีมผู้ปฏิบัติงานทั้งในส่วนฟาร์มไก่พันธุ์และโรงฟัก 

3. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ด้วยความเป็นกันเองระหว่างวิทยากรและทีมงานภายในงานสัมมนาครั้งนี้

วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565

1. การบรรยายความรู้ เทคนิคการจัดการ การวิเคราะห์ปัญหาและประสบการณ์ต่างๆด้านธุรกิจการผลิตในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกแบบครบวงจร จาก วิทยากร น.สพ.ดร. ดำเนิน เสาะสืบงาม

2. การนำเสนอสินค้า VITACHOC E+Se และ AVIFORM FPD เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพไข่เข้าฟัก โดย สพ.ญ. สุรีรัตน์ ไมตรีมิตร จากบริษัท SPECIAL INGREDIENT SERVICES CO.,LTD.

ขอขอบพระคุณทีมงานบริษัท SPECIAL INGREDIENT SERVICES CO.,LTD. ที่ร่วมประสานการดำเนินงานครั้งนี้ ให้สำเร็จได้ด้วยดี

นาย อาทิตย์ หมั่นบำรุง (คุณเก๋ง) ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด

นางสาว สุขุมาล อรบุตร (คุณยุ้ย) เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาดอาวุโส

สพ.ญ. สุรีรัตน์ ไมตรีมิตร (หมอเต้ย) สัตวแพทย์วิชาการ

และลูกค้าผู้มีอุปการคุณในครั้งนี้