Beyond Animal
Wellbeing

Beyond Animal
Wellbeing

Beyond Animal
Wellbeing

กลุ่ม BIS เป็นผู้ค้ารายใหญ่ของไทยใน 5 อันดับแรกในด้านเวชภัณฑ์สัตว์อาหารเสริมและตลาดวัตถุดิบโดยมีผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทจากผู้จัดจำหน่ายทั่วโลก เราให้บริการลูกค้าทุกกลุ่มในภูมิภาคอาเซียนด้วยคุณภาพการกระจายสินค้าการสนับสนุนด้านเทคนิคบริการหลังการขายและกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม เราครอบคลุมตลาดปศุสัตว์ สัตว์น้ำ และสัตว์เลี้ยง

Beyond Animal
Wellbeing

Beyond Animal
Wellbeing

บริการของเรา

ที่ปรึกษาฟาร์ม
ครบวงจร

โปรแกรมการป้องกัน
และเฝ้าระวังโรค

โปรแกรมการตรวจและ
วินิจฉัยโรคทางเซรุ่มวิทยา

โปรแกรมจัดการความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ
และสุขอนามัย

การตรวจวิเคราะห์
วัตถุดิบอาหารสัตว์

การจัดทำสูตร
อาหารสัตว์

โปรแกรมการตรวจ
และติดตามการผลิต
อาหารสัตว์

การจัดการและเพิ่มทักษะ
บุคลากรของฟาร์ม

ธุรกิจของกลุ่ม BIS