อมรมสัมนาเรื่อง "Update สถานการณ์ ASF ในต่างประเทศและความเสี่ยงในประเทศไทย"

18 March 2021

อมรมสัมนาเรื่อง "Update สถานการณ์ ASF ในต่างประเทศและความเสี่ยงในประเทศไทย"
บริษัท นิวทริชั่นอิมพรูฟเมนท์ จำกัด ได้จัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานขาย ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 เกี่ยวกับสถานการณ์ ASF ในต่างประเทศและความเสี่ยงในประเทศไทย
โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อ.น.สพ.ดร. สุพจน์ วัฒนะพันธ์ศักดิ์ และ น.สพ. รชฏ ตันติเลิศเจริญ จาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติมามอบความรู้ให้กับพนักงานขาย