การวิจัยพัฒนาชุดตรวจดีเอ็นเอเซ็นเซอร์ สำหรับเชื้อพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง

31 August 2017

       ไบโอซายน์ จับมือ จุฬาฯ จัดงาน Innovation For One Health โชว์ผลงานนวัตกรรม คว้ารางวัลระดับโลก

     
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัท โปร เทส คิท จำกัด ในเครือ
บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด จัดงานเสวนา “Innovation for One Health” เผยผลการวิจัยพัฒนา “ชุดตรวจดีเอ็นเอเซ็นเซอร์
สำหรับเชื้อพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง (Biosensor for Rabies Virus in Companion Animal)” เพื่อควบคุม ป้องกัน และตรวจติดตามโรค
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้งานได้ง่าย และผลิตภัณฑ์สารเสริมสำหรับลูกสุกร โดยได้รับเกียรติจาก น.สพ.ยุคล ลิ้มแหลมทอง อดีต
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมงานและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ อาจารย์นายสัตวแพทย์
ดร.อรรณพ สุริยสมบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวบาล คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นคณะผู้วิจัย สามารถคว้า
รางวัลระดับนานาชาติถึง 4 รางวัล ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สยามสแควร์